REGLAMENT DE L’ESCOLA DE PÀDEL PCP

La inscripció a l’escola de pàdel de PCP  suposa l’acceptació i conformitat d’aquest reglament.

PREUS:  Els preus de l’escola estan detallats a la pàgina principal, al menú TARIFES.

HORARI: L’horari de l’escola és de dilluns a divendres de 17h a 21hs. Les classes són de  60 min.

DIES FESTIUS: l’escola es regeix pel calendari de festes nacionals i locals de Vilafranca del Penedès. Els dies festius no hi haurà classes i no es recuperaran.

PAGAMENTS: les mensualitats de les classes s’abonaran entre el dia 1 i 5 de cada mes. Es podran abonar en efectiu a la recepció del club o a través de domiciliació bancària.

La quota s’abonarà per la totalitat del mes contractat i no es pot fraccionar per setmanes, a excepció de la primera quota, que si l’alta no es produeix a principi de mes, es prorratejarà per setmanes.

En cas de devolució d’un rebut, el client haurà de fer-se càrrec de les despeses administratives i bancàries que impliqui.

Si un cop iniciat el mes, l’alumne no pot continuar assistint a les classes, només tindrà dret al reemborsament del import de les classes pendents en el supòsit de que el motiu sigui una malaltia greu de l’alumne. No té caràcter de malaltia greu les lesions esportives, i en aquest casos es recuperaran les classes.

MATRÍCULA: S’abonarà un import de 20€ en concepte de matrícula. Aquest import es pagarà únicament una vegada per perióde.

ALTES: Tots aquells alumnes que ingressin a l’escola un cop iniciat el mes en curs, abonaran la matrícula y les classes que quedin pendents d’impartir-se fins el final d’aquell mes. En cas de que no hi hagués plaça per el nivell de l’alumne, aquest  passarà a la llista d’espera i se l’avisarà quan hi hagi una plaça lliure d’un nivell similar al seu.

BAIXES: Si l’alumne desitja donar-se de baixa de l’escola, ho haurà de comunicar al club entre els dias 20 i 27 de cada mes. Si l’alumne no comunica la seva baixa es donarà per renovat el mes i s’aplicarà lo estipulat a les normes.

En el cas de que un alumne vagi a faltar durant un període determinat a les classes, i havent-ho comunicat al coordinador de l’escola, podrà conservar la seva plaça abonant la mensualitat. Si no es així, aquesta plaça podrà ser coberta per un altre alumne que estigui esperant i que reuneixi les característiques tècniques del grup.

RECUPERACIONS:

A ) No se recuperaran les classes en les que l’alumne falti per motius personals, laborals o aliens al club. No obstant, sempre que les condicions ho permetin s’intentarà per iniciativa del coordinador de l’escola, buscar un forat en un altre grup per la recuperació de la classe, però no està el club obligat en cap cas.

B) Les classes que es suspenguin per motius meteorològics si ni tant sols s’ha pogut començar la classe, se recuperaran segons l’horari i dia convingut entre el grup i el monitor corresponent.

C) En cas de pluja abundant durant varies classes d’un mateix mes, veurem la possibilitat de recuperació, amb previ acord mutu entre alumnes i professor.

GRUPS: Els grups es formaran en funció del nivell, i els alumnes podran ser canviats de grup i monitor al llarg de l’any segons el criteri del coordinador de l’escola.

MONITORS: Les classes seran impartides por monitores qualificats però no estaran adscrits a grups concrets, podent ser intercanviats por necessitats de l’escola.

Per a qualsevol consulta:
93 278 09 77 Administració

601 908 961 Telèfon d’escola (Whatsapp)